Vyberte si svoj štýl:  Nature   Baby   Ocean

Zápis a prijímanie detí do súkromnej materskej školy

Deti prijíma riaditeľka materskej školy a to k začiatku školského roka, alebo priebežne, na základe prihlášky.

Stiahnite si prihlášku do našej materskej školy.

Rodič musí k prihláške priložiť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.
Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do predškolského zariadenia oznámi riaditeľka rodičovi najneskôr do 30 dní odo dňa podania prihlášky, alebo do 30. apríla, ak sa jedná o prijímanie detí na nasledujúci školský rok.
Deti sú prijaté do predškolského zariadenia na adaptačný pobyt. Počas tohto obdobia (ak to vyžadujú zvláštne okolnosti i po jeho skončení, napr. problémové prežívanie dieťaťa v MŠ v dôsledku silnej citovej viazanosti na matku, neúnosne agresívne správanie sa dieťaťa voči iným deťom v MŠ a pod.), t. j. ak si to vyžaduje záujem dieťaťa alebo ostatných detí v MŠ, môže riaditeľka MŠ upraviť časový rozsah a harmonogram dochádzky dieťaťa do zariadenia. Počas tohto pobytu sú individuálne upravované podmienky dochádzky dieťaťa do MŠ v záujme jeho včasnej a bezproblémovej adaptácie na nové prostredie.


Kritériá na prijatie dieťaťa do MŠ

Požiadavkou zo strany MŠ je, aby dieťa pri prijímaní do MŠ malo osvojené
-základné hygienické návyky (vedieť sa pýtať na potrebu, vedieť sa obslúžiť pri použití WC, umývať si ruky s vyhrnutými rukávmi a pod.)

-základné sebaobslužné návyky (vedieť spolupracovať pri obliekaní, prezliekaní a prezúvaní s dospelým a samostatne sa čo najviac angažovať)

-základné stravovacie návyky (vedieť samostatne jesť lyžicou a piť z pohára)

-základné schopnosti komunikácie s dospelou osobou (dorozumievať sa rečou, u nehovoriacich detí s postihnutím zrakom, posunkami, či iným spôsobom – dôležité je, aby dieťa malo potrebu dorozumieť sa ).

Deti s postihnutím, ktorým hendikep zatiaľ neumožňuje samostatne si osvojiť tieto návyky, sú do SMŠ prijímané spolu s matkou, ktorá zabezpečuje každodennú pomoc dieťaťu pri uvedených činnostiach.
Podobne sú do MŠ spoločne s matkou prijímané tie deti s postihnutím, ktorých zdravotný stav vyžaduje neustálu opatrovateľskú pomoc a sústavný individuálny dozor ako prevenciu ich možného úrazu, ku ktorému sú v dôsledku hendikepu vo zvýšenej miere náchylné.


Povinnosti a zodpovednosť rodičov detí

Rodičia zodpovedajú za to, aby svoje deti privádzali do MŠ len ak sú zdravé.
Pedagogický pracovník môže odmietnuť prevziať dieťa ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do zariadenia. Rodič je povinný na začiatku neprítomnosti dieťaťa oznámiť dôvod a pravdepodobnú dĺžku jeho neprítomnosti v MŠ.

Na prevzatie dieťaťa z predškolského zariadenia môže rodič písomne splnomocniť aj svoje ďalšie dieťa, nie však mladšie ako 10 rokov, alebo inú dieťaťu známu osobu, ktorá po prevzatí za dieťa zodpovedá. Ak napriek tomuto nariadeniu výnimočne – z vážneho dôvodu príde pre dieťa jeho súrodenec alebo iná, dieťaťu známa osoba mladšia než 10 rokov, upozorňujeme, že za vyzdvihnutie a bezpečnosť dieťaťa počas cesty domov zodpovedá rodič, pretože z vlastnej vôle umožnil prevzatie dieťaťa z MŠ osobou mladšou než 10 rokov a to napriek upozorneniu riaditeľkou MŠ na uvedenú požiadavku, vzťahujúcu sa k veku sprevádzajúcej osoby, ktorá vyplýva z platnej Vyhlášky o materskej škole č. 306/2008. Zákonný zástupca dieťaťa oboznámenie s touto skutočnosťou riaditeľkou MŠ potvrdzuje vlastným podpisom na podpisovej prílohe k vnútornému poriadku školy a splnomocnení o prevzatí dieťaťa z MŠ inou osobou.
Toto upozornenie vzťahujúce sa k veku sprevádzajúcej osoby, je zároveň vyvesené na informačnej nástenke v šatni MŠ formou stálej vývesky.

Rodič je povinný po príchode do MŠ odovzdať svoje dieťa učiteľke, prípadne školníčke. Doporučujeme rodičom, aby viedli svoje deti k samostatnosti pri sebaobsluhe - obliekaní a prezúvaní v šatni pri príchode i vyzdvihnutí dieťaťa z MŠ.

Ak do 14 dní rodič neoznámi dôvod neprítomnosti dieťaťa, alebo opakovane závažným spôsobom poruší vnútorný poriadok MŠ, môže riaditeľka po predchádzajúcom písomnom upozornení, rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ.


Styk MŠ s rodinou

Uskutočňuje sa nasledovnými formami
– pedagogické a špeciálnopedagogické poradenstvo rodičom detí - individuálne podľa
potreby
– logopedická poradňa pre rodičov – individuálne podľa potreby
– združenie rodičov – dvakrát ročne
– účasť rodičov na mimoriadnych akciách a slávnostiach v MŠ.


Pomoc rodičov MŠ

Materská škola privíta, a je vďačná za každú prejavenú pomoc, ktorú v prospech zariadenia rodičia venujú. Rodičia našich detí a ďalší sympatizanti pomáhajú našej MŠ najmä nasledovnými formami
finančná pomoc formou daru
získavanie sponzorov pre MŠ
zorganizovanie finančnej zbierky alebo dobročinnej akcie v prospech MŠ
poskytnutie 2 % zaplatenej dane rodičov, príbuzných, známych
sponzorské poskytnutie odborných služieb rodičov, ako aj ich angažovanosť pri získavaní čo najvýhodnejších zákaziek pre materiálne budovanie a zveľaďovanie areálu MŠ
pomoc pri drobných opravách a úpravách interiéru a mimoriadnych brigádach v MŠ (najmä otcovia detí)
materiálna pomoc (pomôcky a materiál využiteľný v MŠ)
pomoc s dozorom nad deťmi pri mimoriadnych akciách (najmä výlety mimo areál MŠ).