Vyberte si svoj štýl:  Nature   Baby   Ocean

Poplatky v súkromnej materskej škole

Rodič alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, prispieva pravidelne na čiastočnú úhradu neinvestičných výdavkov predškolského zariadenia.
Výška príspevku je 100 € mesačne na jedno dieťa. Povinná osoba hradí príspevok mesačne vopred, najneskôr do posledného dňa v predchádzajúcom mesiaci za každé zapísané dieťa. Pri poklese štátnej dotácie pre SMŠ sa výška príspevku môže úmerne navýšiť.

Stravná jednotka na deň (desiata, obed, olovrant) predstavuje sumu 46 € mesačne.

Poplatok za školné a stravu /100€+ 46€/ je možné uhrádzať trvalým príkazom na číslo účtu: SK92 3100 0000 0042 5008 6503

Príspevok pre OZ Klub ŠTVORLÍSTOK Trenčín je 5 € mesačne a uhrádza sa trvalým príkazom na číslo účtu: SK91 3100 0000 0042 5008 6618