Vyberte si svoj štýl:  Nature   Baby   Ocean

Charakteristika a koncepčné zameranie súkromnej materskej školy

Súkromná materská škola ktorá integruje deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je súčasťou výchovno-vzdelávacieho systému nášho školstva. Začala pôsobiť 1.9.2007 na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky číslo: CD-2006-10534/29368-2:096 o zmene v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky . Je to predškolské zariadenie, v ktorom sa okrem zdravých detí stretávajú i deti s postihnutím telesným, mentálnym, zmyslovým, komunikačným či kombinovaným, vo vekovom rozmedzí 2 až 8 rokov.

 

Úlohy a ciele MŠ

umožniť integráciu detí s postihnutím a inými špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami medzi deti zdravé
umožniť súrodencom – zdravým i postihnutým pobyt v SMŠ v spoločnej skupine
umožniť diagnostický pobyt v MŠ deťom, ktoré nemajú zatiaľ stanovenú, respektíve ukončené stanovenie diagnózy. (Počas diagnostického pobytu je dieťaťu vypracovaná špeciálnopedagogická diagnostika a pri ukončení pobytu v SMŠ záverečné špeciálnopedagogické hodnotenie dieťaťa).
umožniť deťom s postihnutím čo najvčasnejší kontakt (cca od 2. roku) s iným prostredím než domácim vo forme návštev MŠ – spolu s rodičom.
poskytovať rodičom postihnutých detí od raného veku včasné špeciálnopedagogické poradenstvo

 

Obsahovou náplňou pôsobenia SMŠ je (na základe doterajších pozitívnych výsledkov a skúseností) integrácia deti s postihnutím do všetkých činností a aktivít (organizačných foriem), ktoré sa v materskej škole v priebehu dňa vykonávajú, t. j. uplatňovanie tzv. funkčnej integrácie ako najvyššieho možného stupňa integrácie zdravotne postihnutých detí, resp. detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.