Vyberte si svoj štýl:  Nature   Baby   Ocean

Denný poriadok v MŠ

7.00 – 8.00 prijímanie detí, hry a činnosť podľa voľby detí
8.00 – 8.30 ranné cvičenie, hygiena
8.30 – 9.00 desiata
9.00 – 9.30 skupinová logopedická starostlivosť

9.30 – 10.00 didaktické aktivity

10.00 – 11.30 príprava na pobyt vonku, pobyt vonku, v letnom období
(máj - september ) až do 12.00

11.30 (12.00) – 12.00 (12.30) prezliekanie, hygienické návyky, obed
12.00 (12.30) – 14.00 príprava na odpočinok, odpoludňajší odpočinok

13.30 – 14.00 predškoláci – predškolská príprava

14.00 – 14.30 hygienické návyky, sebaobsluha, telovýchovná chvíľka
14.30 – 14.45 olovrant
14.45 – 16.00 záujmové činnosti, opakovacia chvíľka, hry,
odchod detí domov

Individuálna logopedická starostlivosť

9.30 – 10.00 práca pedagóga s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami na zamestnaniach podľa potreby
10.00 – 12.30 individuálna logopedická starostlivosť, logopedická agenda