Vyberte si svoj štýl:  Nature   Baby   Ocean

Funkcie MŠ sú nasledovné

Špeciálnopedagogický prístup k deťom s postihnutím i k zdravým deťom vychádza z osobitostí ich zdravotného hendikepu a z individuálnych osobitostí (výchovno-vzdelávacie postupy na základe vypracovaných individuálnych stimulačných programov, vychádzajúcich zo špeciálnopedagogickej diagnostiky každého dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami).

Diagnostická činnosť prebieha v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Trenčíne a Špeciálnopedagogickou poradňou v Trenčíne podľa potreby počas celého pobytu dieťaťa v MŠ. Dieťa s postihnutím je do SMŠ prijímané na diagnostický pobyt, v priebehu ktorého je mu vypracovaná špeciálnopedagogická diagnostika. Táto je aktualizovaná počas celej dochádzky dieťaťa do SMŠ a v jej závere okrem iného obsahuje i doporučenie pre ďalšie inštitucionálne zaškolenie dieťaťa. Za vypracovanie vstupných i priebežných diagnostík detí a individuálnych stimulačných programov sú zodpovedné všetky učiteľky v  SMŠ – podieľajú sa na nich spoločne u tých detí, ktoré majú zaradené vo svojej triede.

Poradenská služba rodičom, ktorá je v SMŠ poskytovaná, obsahuje poradenstvo pedagogické, špeciálnopedagogické a logopedické, na ktorom sa prostredníctvom individuálnych pohovorov s rodičmi taktiež podieľajú všetky učiteľky v MŠ.