Vyberte si svoj štýl:  Nature   Baby   Ocean

Poplatky v súkromnej materskej škole

Rodič alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, prispieva pravidelne na čiastočnú úhradu neinvestičných výdavkov predškolského zariadenia.
Výška príspevku je 50 € mesačne na jedno dieťa. Povinná osoba hradí príspevok mesačne vopred, najneskôr do posledného dňa v predchádzajúcom mesiaci za každé zapísané dieťa. Pri poklese štátnej dotácie pre SMŠ sa výška príspevku môže úmerne navýšiť.

Stravná jednotka na deň (desiata, obed, olovrant) predstavuje sumu 42 € mesačne.
Poplatky je možné uhrádzať poštovou poukážkou, ktorú na meno dieťaťa vystaví riaditeľka MŠ, alebo trvalým príkazom na č. účtu: 4250086503/3100, pričom je nutné uviesť variabilný symbol dieťaťa (uvedený je na informačnej nástenke MŠ formou stálej vývesky).

Príspevok pre OZ Klub ŠTVORLÍSTOK Trenčín je od 5 do 55€ mesačne podľa veku dieťaťa, ktorý je možné uhrádzať poštovou poukážkou alebo trvalým príkazom na č. účtu: 4250086618/3100.