Vyberte si svoj štýl:  Nature   Baby   Ocean

Charakteristika MŠ

Súkromná materská škola na Orechovskej ulici 14 v Trenčíne má dve integrované triedy, do ktorých sú zaradené ťažko zdravotne postihnuté deti i deti individuálne integrované s ľahším zdravotným postihnutím alebo s inými špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, podľa veku (mladšie oddelenie – deti 2-4 ročné, staršie oddelenie – deti 5-8 ročné) i aktuálnych schopností a stupňa vývinu toho-ktorého dieťaťa.. Integrácia oboch skupín detí prebieha počas celého dňa, od hrových činností, cez edukačné aktivity vo veľkej i malých skupinách, pobyt vonku, stravovanie, odpočinok až k popoludňajším činnostiam.
Obe triedy sa nachádzajú v spoločnej budove s bezbariérovým prístupom. K 1. septembru 2009 bolo prijatých spolu 40 detí, z nich 3 detí so  zdravotným postihnutím a 37 zdravých detí..

Prevádzka SMŠ je v čase od 7.00 do 16.15 hod pre deti zamestnaných rodičov, ktorých pracovný čas si to vyžaduje. Z psychohygienického hľadiska (dostatok spánku, dostatočná dlžka denného času stráveného s rodičom a pod.) však nie je vhodné, aby denný pobyt dieťaťa v MŠ bol dlhší ako 6 hodín. Preto rodičom, ktorým to pracovný režim umožňuje, odporúčame privádzať deti do MŠ cca od 7.30 hod., (prípadne i neskôr – podľa individuálnych potrieb rodičov) a vyberať ich z MŠ čo najskôr po olovrante – t. j. od 14.45 hod (prípadne skôr – opäť podľa potrieb rodičov).

Predpokladom nerušeného chodu integrovaného predškolského zariadenia je okrem odbornej pripravenosti a osobnej zanietenosti všetkých zamestnancov SMŠ i pochopenie nadriadených orgánov a zvlášť rodičov zdravých detí, ktorí sú priamymi spolutvorcami integračného procesu ako takého.