Vyberte si svoj štýl:  Nature   Baby   Ocean


Občianske združenie pri súkromnej materskej škole

Občianske združenie Klub ŠTVORLÍSTOK Trenčín je dobrovoľným záujmovým združením fyzických osôb v súlade s ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení, ktorého osoby sa združili za účelom dosiahnutia spoločného cieľa združenia. Združenie je samostatným právnym subjektom, v právnych a iných vzťahoch vystupuje pod svojim menom, je nositeľom práv a berie na seba záväzky.

Sídlo združenia je na Orechovskej ul. č. 7/14 v Trenčíne.

Cieľom činnosti združenia je
- podpora výchovy a vzdelávania detí, založených na princípe demokracie, humanizmu a
vedeckosti
- ochrana práv detí s dôrazom na rešpektovanie ich osobnosti
- ochrana a podpora záujmov rodičov detí
- podpora integrácie detí so špeciálnymi výchovnými potrebami
- podpora potrieb detí so špeciálnymi stravovacími podmienkami (celiakia a pod.).

Členom združenia sa môže stať fyzická osoba po dovŕšení 18. roku veku, s trvalým bydliskom na území SR, ktorá prejaví záujem stať sa členom združenia, na základe písomnej prihlášky. Člen združenia je oprávnený najmä aktívne sa zúčastňovať na činnosti združenia, voliť a byť volený do orgánov združenia, predkladať námety, pripomienky a sťažnosti k činnosti združenia a byť informovaný o ich riešení.

-Najvyšším rozhodovacím orgánom združenia je členská schôdza, ktorú tvoria všetci členovia združenia. Zasadá podľa potreby, najmenej však jedenkrát ročne.
-Najvyšším výkonným orgánom združenia je vedenie združenia, ktoré za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi.
-Štatutárnym zástupcom združenia je predseda združenia, ktorý združenie navonok zastupuje.
-Kontrolným orgánom združenia je dozorná rada, ktorá kontroluje hospodárenie a nakladanie s prostriedkami združenia i dodržiavanie stanov a rozhodnutí orgánov združenia.

Združenie je oprávnené získavať finančné zdroje z grantov, nadácií, fondov a finančných inštitúcií, darov, členských a iných príspevkov a príjmov z vlastnej činnosti.

Úplné znenie stanov občianskeho združenia Vám zašleme na požiadanie na č. telefónu 032/65 255 60.

Kontaktovanie sa s občianskym združením – klikni na podtitul KONTAKT