Vyberte si svoj štýl:  Nature   Baby   Ocean

Vízia do budúcnosti:
   Stať sa vo všetkých smeroch bezbariérovou inštitúciou európskeho významu v oblasti spoločného pred primárneho vzdelávania pre zdravé, znevýhodnené alebo postihnuté deti vo veku dva až osem rokov a kontinuálne prispievať a podieľať sa na tvorbe metód, postupov a štandardov v tejto oblasti, za aktívnej účasti rodičov, odbornej verejnosti a sponzorov, aby bolo možné zachovávať princíp rovnakých príležitostí a cenovej dostupnosti.

Poslanie:
   Pripravovať deti na vstup do základnej školy a pomáhať im získať dobrú orientáciu v  ako v osobnosti sebe a vo svete okolo nich, aby pokojne, rozvážne a samostatne dokázali riešiť všetky životné situácie. Prirodzenou (nenásilnou a hravou) formou komplexne rozvíjať ich fyzický (telo), duševný (city a emócie) a duchovný (myšlienky, predstavy, spomienky) potenciál s využtím tradičných, moderných a experimentálnych metód a postupov a s prispením najmodernejších technológií.

Ciele a zameranie:
- Vychovávať silné, harmonické, detské osobnosti, ktoré budú spoločenským   prínosom
- Pomáhať pri formovaní a vzdelávaní súčasnej generácie a nastávajúcich   generácií učiteľov
- Tvoriť európske štandardy v horeuvedených oblastiach.
- Zachovať cenovú dostupnosť pre všetkých rodičov hlavne však pre rodičov   postihnutých detí.
- Umožniť integráciu detí s postihnutím a inými špeciálnymi výchovno-   vzdelávacími potrebami medzi deti zdravé
- Umožniť súrodencom – zdravým i postihnutým pobyt v MŠ v spoločnej skupine
- Umožniť diagnostický pobyt v MŠ deťom, ktoré nemajú zatiaľ stanovenú,   respektíve ukončené stanovenie diagnózy. (Počas diagnostického pobytu je   dieťaťu vypracovaná špeciálnopedagogická diagnostika a pri ukončení pobytu v   MŠ záverečné špeciálnopedagogické hodnotenie dieťaťa).
- Umožniť deťom s postihnutím čo najvčasnejší kontakt (cca od 2. roku) s iným   prostredím než domácim vo forme návštev MŠ – spolu s rodičom.
- Poskytovať rodičom postihnutých detí od raného veku včasné   špeciálnopedagogické poradenstvo
- Priebežne budovať a dopĺňať technicko-materiálne zabezpečenie a vybavenie   materskej školy.
- Budovať a dlhodobo udržiavať dobre vzťahy s rodičmi, komunitou, odbornými   inštitúciami, štátnymi a samosprávnymi orgánmi, európskymi inštitúciami.